בית » תנאים כלליים

תנאים כלליים

צמרת שיווק באינטרנט, מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר, הנמצא בבעלות החברה. אנו דואגים לפיתוח מתמשך של מערכת האתר ועדכון תכני האתר, ועושים מאמצים כדי שתוכלו ליהנות ממידע עדכני, בצורה פשוטה ונקייה.

1. בעשותכם שימוש באתר, אתם מסכימים לתנאי תקנון זה במלואם וללא תנאי או סייג.

2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת.

3. חשוב מאוד: כל המידע והתכנים באתר נאספו מרחבי רשת האינטרנט ומחוצה לה. איננו אחראים בשום צורה ואופן לטיב התכנים, איכות התכנים ונכונות התכנים.

כל גולש שנמצא באתר ועושה שימוש בתוכן האתר עושה זאת על דעתו האישית ואחריותו הבלעדית!
אנו נהיה פטורים מכל אחריות בגין כל נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, ואין ולא תהיה לגולש כל טענה או תביעה נגד בעלי האתר.

4. מובהר בזה כי לאתר או מי מבעליו אין קשר לאי מי מבעלי המקצוע המפורסמים באתר, האתר מאפשר קבלת מידע הנאסף בעיקר מרחבי הרשת ומפנה את הגולשים לבעל המקצוע/נותן השירות הרלוונטי, בעלי האתר מתוגמלים כספית עבור כל הפניה/ליד/פרטי התקשרות המושארים באתר.
נותני שירותים שונים ו/או משווקים כאמור אינם נמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של החברה ואין לחברה שליטה כלשהי על פעילותם. ההתקשרות, ככל שתהיה כזו בין מי מהגולשים לבין מי מנותני השירותים ו/או המשווקים ונעשית בין הגולש לבין נותן השירותים ו/או המשווק הרלוונטי, ללא התערבות של החברה. בכל רכישה של שירותים, מועברים פרטי הגולש לאחד מנותני השירותים ו/או המשווקים.
לפיכך, החברה לא יכולה להיות והיא אינה אחראית לטיב ולאיכות השירותים המוצעים על-ידי נותני השירותים ו/או המשווקים, לאמיתות התוכן הכלול בהם,לטיב השירות או התמורה או לכל עניין אחר הקשור, במכירה ו/או בשירותים הנ"ל, הכל בכפוף להוראות תקנון זה.
החברה, כמי שיוצרת את הקשר הישיר שבין הגולש לבין נותני השירותים ו/או המשווקים – עושה כל מאמץ סביר על מנת להבטיח שנותני השירותים ו/או המשווקים יהיו אמינים וכי השירות המוענק על ידם לגולשים יהיה לשביעות רצון הגולשים. על מנת שנוכל לשפר את השירות, נשמח אם תודיעו לנו בכל מקרה שתיתקלו בבעיה כלשהי. מבלי שתוטל עלינו כל אחריות בעניין זה, אנו נפעל, כמיטב יכולתנו, בכדי לשרת אתכם אל מול נותן השירותים ו/או המשווק.

5. אנו נהיה פטורים מכל אחריות הקשורה במערכת היחסים שביניכם לבין נותני השירותים ו/ או המשווקים מכל אחריות לגבי מצגים כלשהם שנמסרו על ידי נותני השירותים ו/או המשווקים, לרבות תיאור השירותים המוצעים, זמינותם, מועדם, מחירם ומגבלות כלשהם המוטלות בקשר אליהם אם בכלל. כמו כן אנו נהיה פטורים מכל אחריות בגין תכנים שונים שפורסמו באתר, לרבות בגין הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וכיו"ב.

6. כל מקרה בו נציג האתר אינו חוזר ללקוח או לחילופין מקרה בו בעל המקצוע או נותן השרות אינו חוזר ללקוח מכל סיבה, לא יקים עילה לתביעה כנגד האתר בגין הזנחה או חוסר מענה.
בפנייה שקשורה לאתר זה והושארה כאן באתר, נעשה מאמץ סביר לחזור לפונה, אך עם זאת איננו מתחייבים להתייחס לפניות שמגיעות אלינו.

7. למען הסר ספק, עלות העבודה תסוכם בין נותני השירותים לבין הלקוחות, ללא כל מעורבות מצד מפעילי האתר.

8. בכל מקרה: (א) החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזקים עקיפים או תוצאתיים; (ב) חבות החברה בכל עילה משפטית שהיא, לא תעלה על 50 ₪. החברה, בעליה ו/או כל הפועל מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש באתר ו/או מזמין או שירותים.

9. הנהלת האתר מבהירה באופן חד משמעי כי אינה מבצעת בקרה על עבודתם של נותני השירותים ואינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהשימוש בשירות המוצע או כתוצאה ישירה או עקיפה מהתקשרות בין הגולש לבין נותני השירותים ו/או המשווקים באתר.

10. במידה ותפר איזה תנאי מתנאי שימוש אלה, הנך מתחייב לשפות את האתר ובעליו או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן רווח אשר ייגרם להם, מבלי לגרוע מכל סעד אשר עומד להם בדין (לרבות פיצויים ללא הוכחת נזק).

11. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי כל מחלוקת שהיא בין גולש ו/או רוכש ו/או משאיר פרטים באתר לבין החברה לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצויים מגורי הגולש ו/או משאיר הפרטים ו/או רוכש ה שירותים מהאתר, אלא סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל תביעה נגד החברה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל בעיר תל אביב בלבד הואיל והתקנון וכל הקשור באתר נמצא בשיפוטו של בית הדין הישראלי ומרכז פעילות החברה היא באזור זה.

בכבוד רב,
צוות אתר מגה פורטל

Share Button